Go to content

Danone Privacy Statement

Latvia

Main

PAZIŅOJUMS ĀRĒJIEM KANDIDĀTIEM PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

1. Ievads

Mūsu saistības datu aizsardzības jomā

Uzņēmumā „Danone“ („Danone” vai „mēs”, vai „mūs”) mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus. Kā datu pārzinis mēs pārvaldām Jūsu personas datus atbildīgā veidā un cenšamies būt pārredzami mūsu personas datu apstrādē. Sīkāka informācija par mūsu veiktajām darbībām ir atrodama šajā paziņojumā ārējiem kandidātiem par personas datu aizsardzību (“Paziņojums par personas datu aizsardzību”).

Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību

Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību attiecas uz Jums, ja piesakāties darbam „Danone“, ja piesakāties nodarbinātības vietnē/izveidojat kontu („Kandidāts”), un tajā aprakstīta Jūsu personas datu apstrāde. Jūs uzskata par Kandidātu līdz brīdim, kad saņemat oficiālu noraidījumu vai parakstāt ar mums darba līgumu. Ja jau esat „Danone“ darbinieks, lūdzu, skatiet Paziņojumu darbiniekiem par personas datu aizsardzību.

2. Pamatprincipi un mūsu saistības datu aizsardzības jomā

Attiecībā uz Jūsu personas datu aizsardzību mēs esam apņēmušies ievērot šādus pamatprincipus:

 • Jums nav pienākuma sniegt mūsu pieprasītos datus. Tomēr, ja Jūs izvēlaties nesniegt mums savus datus, mēs, iespējams, nevarēsim novērtēt Jūsu atbilstību amata aprakstam, kā rezultātā Jūsu pieteikums varētu tikt noraidīts.
 • Mēs vācam un apstrādājam Jūsu datus tikai tiem mērķiem, kas izklāstīti šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību, vai konkrētiem mērķiem, par kuriem informējam Jūs un/vai kuriem Jūs esat piekritis/-usi. Jūsu dati netiks apstrādāti veidā, kas neatbilst šiem nolūkiem.
 • Mēs vāksim, apstrādāsim un izmantosim tikai obligātos datus un ne vairāk kā tas nepieciešams šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību aprakstītajiem mērķiem.
 • Kad mēs apstrādājam Jūsu datus, mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai tie būtu pēc iespējas precīzāki un aktuālāki.
 • Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu datus no ļaunprātīgas izmantošanas, iejaukšanās, pazaudēšanas, neatļautas piekļuves, grozīšanas vai izpaušanas. Šajā nolūkā esam īstenojuši vairākus drošības pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt Jūsu datus.
 • Pēc mūsu noteikumiem, datus, ko mēs vācam, mēs glabājam apstrādes nolūkiem vajadzīgajā laikposmā, sk. šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību noteiktos glabāšanas periodus.

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Kandidātu personas dati

 • Iegūti tieši no Jums un vai „Danone“ pašu iegūti: „Danone“ iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums, kad piesakāties vakancei uzņēmumā „Danone“. Daļa no šīs informācijas ir, piemēram, Jūsu kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese utt.) un CV (darba pieredze, izglītība, prasmes un kompetences utt.). Turklāt mēs varam iegūt Jūsu personas datus Jūsu pieteikšanās vakancei laikā, piemēram, ja mēs veicam piezīmes intervijās.
 • Saņemti no trešajām personām: Mēs varam saņemt Jūsu personas arī no citiem avotiem, piemēram, no trešo personu pārdevējiem (piemēram, darbā iekārtošanas aģentūrām vai talantu kartēšanas aģentūrām). Piemēram, ja esat sācis pieteikšanās procedūru darbam „Danone“ ar trešās personas darbā iekārtošanas aģentūras starpniecību, šī trešā persona — darbā iekārtošanas aģentūra — var mums sniegt Jūsu datus.

Sensitīvie dati

 • „Danone“ un Jūsu sensitīvie dati: Sensitīvi dati ietver Jūsu datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, datus par veselību, datus par sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem un valsts izsniegtos identifikācijas numurus (pases numurs, identifikācijas numurs, sociālā nodrošinājuma numurs utt.).
 • Parasti „Danone“ neapstrādā sensitīvus datus, kas attiecas uz Jums, ja vien darba rakstura dēļ šāda informācija nav jāapstrādā, un to veic tikai tad, ja to atļauj piemērojamie datu aizsardzības normatīvie akti. Piemēram, varētu būt svarīgi apmainīties ar informāciju par alerģijām, ja runa ir par personāla komplektēšanu noteiktās ražošanas zonās. Tāpat „Danone“ apstrādās Jūsu sensitīvos datus, ja to paredz vietējie normatīvie akti. Šādos gadījumos mēs Jūs iepriekš informēsim.

4. Kāpēc mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai konkrētiem un likumīgiem mērķiem, kas aprakstīti šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību, un šādi mērķi var iekļaut:

 • Likumīgas uzņēmējdarbības intereses: Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai pārvaldītu darbā pieņemšanas procesus, novērtētu un apstiprinātu (ja tas tā ir) kandidātu piemērotību darbam;
 • Līgums: Apstrāde ir vajadzīga, lai sagatavotu Jūsu darba piedāvājumu un darba līgumu gadījumā, ja Jūs pieņems darbā;
 • Juridisks pienākums: Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (neietverot līgumsaistības). Piemēram: Vietējo darba un nodarbinātības normatīvo aktu prasību ievērošana; un
 • Piekrišana: Ja neizturat atlasi un lai mēs Jūs dotu iespēju pieteikties citam darba piedāvājumam „Danone“ vai lai mēs varētu ar Jums sazināties saistībā ar citu vakanci, Jūs piekrītat, ka „Danone“ saglabā Jūsu personas datus ilgākais vienu gadu, skaitot no dienas, kad pieteicāties vakancei vai izveidojāt kontu. Ja vēlaties atteikties no šīs iespējas, Jums būs iespēja to izdarīt procesa beigās.

Talantu ieguve un uzņemšana

Kandidātu atlase un novērtēšana, kandidātu apsekošana, tostarp pirms nodarbinātības pārbaude identitātes apstiprināšanai, darba piedāvājuma un/vai darba līguma sagatavošana, pieteikuma procedūras novērtēšana un iepriekšējās darbības un atsauču pārbaudes*.

Dati**:

 • Personas dati, tostarp uzvārds, vārds, dzimums daudzveidības nolūkos, vecums, valstspiederība, kontaktinformācija, dzīvesvietas adrese, izcelsmes valsts, fotoattēls (ja pieejams), video (ja pieejams), valodas;
 • Izglītība (tostarp sertifikācija); • Darba pieredze (iepriekšējā pieredze, pieredze gados, pašreizējais darba devējs, pašreizējais amata nosaukums, pieredze komandas vadībā);
 • Prasmes un kompetences; • Intervijā veiktās piezīmes;
 • Karjeras intereses un vēlme strādāt; • Ģeogrāfiskā mobilitāte;
 • Pašreizējais atalgojums un paredzamais atalgojums;
 • Iepriekšējie pieteikumi „Danone“ un/vai to statuss;
 • Dažāda veida saziņa/tikšanās ar „Danone“.

Saņēmēju, kuriem var tikt nodoti Jūsu personas dati, kategorijas

Ārpus „Danone“:

 • IT pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji;
 • Mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji;
 • Ārējie padomdevēji/aģentūras un konsultanti;
 • Valsts iestādes;
 • Ārējie darbā pieņemšanas speciālisti.

„Danone“:

 • „Danone“ globālā galvenā biroja komanda un dažādu „Danone“ saistīto uzņēmumu un meitasuzņēmumu cilvēkresursu nodaļa;
 • Citas „Danone“ iekšējās komandas (piemēram, IT un potenciālais(-ie) vadītājs(-i)), un tikai tad, ja ir vajadzība pēc informācijas, un ar vienīgo mērķi sniegt Jums pieprasītos pakalpojumus (piemēram, lai atrisinātu tehniska veida jautājumus vai apstiprinātu tos sistēmā…).

*Personas datu papildu kategorijas: Personāla atlases darbinieki dažos gadījumos var pieprasīt un apstrādāt papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai novērtētu atbilstību konkrētajam amatam. Piemēram, ja darbā ir vajadzīga transportlīdzekļa vadīšana, personāla atlases speciālists jautās, vai Jums ir transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka vietējie normatīvie akti mums var likt pieprasīt par Jums papildu informāciju.

**Kā noteikts iekšējos noteikumos vai vietējos normatīvajos aktos un saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem.

Glabāšanas periods

Parasti, kad Jūsu dati vairs nav vajadzīgi nevienam no šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību aprakstītajiem mērķiem un mums nav normatīvajos aktos noteikts pienākums tos saglabāt, mēs tos izdzēsīsim no mūsu sistēmām vai tos pastāvīgi anonimizēsim statistikas vajadzībām.

Ja Jūs pieņem darbā „Danone“ pēc darbā pieņemšanas procesa, Jūsu personas datus var izmantot saistībā ar Jūsu nodarbinātību atbilstīgi „Danone“ datu aizsardzības politikai un pamatnostādnēm, par ko Jūs informēs pēc pieņemšanas darbā.

Ja Jūs nenodarbina konkrētajā amatā, uz kuru pieteicāties, „Danone“ var saglabāt un izmantot Jūsu datus, lai Jūsu kandidatūru izskatītu saistībā ar citām vakancēm ne ilgāk kā vienu gadu, skaitot no dienas, kad pieteicāties vai izveidojāt kontu. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūru izskatītu attiecībā uz citām vakancēm, vai vēlaties, lai Jūsu dati tiktu dzēsti no mūsu sistēmām, Jūs to varat pieprasīt jebkurā laikā, neietekmējot apstrādes, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas, likumību.

Ja neesat pieteicies tieši (piemēram, Jūsu pieteikums tika saņemts ieteikuma rezultātā vai to ir ievadījusi trešā persona), Jums būs 3 mēneši laika, lai pieņemtu mūsu Paziņojumu par personas datu aizsardzību. Ja šajā termiņā to neapstiprināsiet, Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Jebkurā gadījumā, kad mums vairs nebūs nepieciešams izmantot Jūsu personas datus, vai ja to pieprasīsiet, Jūsu personas dati tiks dzēsti no mūsu sistēmām un mūsu lietvedības vai tie tiks anonimizēti statistikas vajadzībām, lai pēc tiem vairs nevarētu Jūs identificēt.

5. Jūsu datu nosūtīšana trešajām personām un/vai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

Jūsu datu apmaiņa ar trešajām personām: Jūsu datus nenodos, nepārdos, neiznomās vai neizpaudīs veidā, kā tas nav aprakstīts šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību. Taču mēs varam dalīties ar Jūsu datiem, ja to prasa normatīvie akti un/vai valsts iestādes.

Daloties ar Jūsu datiem ar saistītajiem uzņēmumiem un citām iestādēm, mēs pārliecināmies, ka dati tiek nodoti tikai tādām iestādēm, kas saglabā un aizsargā Jūsu datus un ievēro piemērojamos normatīvos aktus datu aizsardzības jomā tādā pašā vai līdzīgā veidā, kā to darām mēs.

Apstrādājot Jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas („EEZ”), „Danone“ nodrošinās, ka šāda pārrobežu datu apstrāde tiek aizsargāta ar atbilstošiem aizsardzības pasākumiem.

6. Jūsu tiesības

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, Jums, iespējams, būs tiesības izmantot noteiktas tiesības. Ja vien turpmāk nav norādīts citādi, savas tiesības varat izmantot ar e-pasta starpniecību (sk. katras valsts kontaktinformāciju pielikumā).

Jums ir tiesības:

 • lūgt mums piekļuvi mūsu rīcībā esošajai informācijai par Jums;
 • labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
 • pieprasīt personas datu iznīcināšanu vai dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. panta nosacījumiem;
 • ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (t. i., atļaut to glabāšanu, bet ne tālāku apstrādi);
 • iebilst pret tiešu tirgvedību un apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm un apstrādes darbībām;
 • netikt pakļautiem lēmumiem, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, ja tai ir juridiska vai līdzvērtīgi būtiska ietekme uz Jums;
 • lūgt, lai Jūsu dati būtu pārnēsājami (ja pieejams).
 • Iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādē, sīkākai informācijai skatiet: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Ņemiet vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas.

7. Cita informācija

Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi un/vai komentāri saistībā ar šo Paziņojumu par personas datu aizsardzību vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar savām datu subjekta tiesībām, sazinieties ar mums (skatīt zemāk pievienoto valstu kontaktinformāciju).

Tāpat Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

dpo.groupe@danone.com
Datu aizsardzības speciālists

„Danone“
17 boulevard Haussmann
75009 Parīze

Pielikums

 • Visu valstu kontaktpersonu saraksts
 • Austria Talent-Team-Dach@danone.com
 • Baltija: Igaunija, Latvija, Lietuva privacy.candidate-BALTICS@danone.com
 • Bulgārija consumers.line@danone.com
 • Beļģija privacyHR.benelux@danone.com
 • Čehija danone@teleperformance.cz
 • Francija rgpd@danone.com
 • Vācija Talent-Team-Dach@danone.com
 • Grieķija privacy.candidateITGR@danone.com
 • Ungārija danoneinfo@danone.hu
 • Īrija DanonePrivacy.UKMB@danone.com
 • Itālija privacy.candidateITGR@danone.com
 • Nīderlande privacyHR.benelux@danone.com
 • Ziemeļvalstis: Zviedrija, Norvēģija, Somija, Dānija, privacy.candidate-NORDICS@danone.com
 • Polija iod.rekrutacja@danone.com
 • Portugāle danone.informa@danone.com
 • Rumānija Spānija lopd.talent@danone.com
 • Slovākija danone@teleperformance.sk
 • Šveice Talent-Team-Dach@danone.com
 • Apvienotā Anglijas karaliste DanonePrivacy.UKMB@danone.com

Es atzīstu un apliecinu, ka esmu iepazinies ar un saprotu šo informāciju.