Go to content

Danone Privacy Statement

Lithuania

Main

PRANEŠIMAS APIE IŠORĖS KANDIDATŲ PRIVATUMO APSAUGĄ

1. Įvadas

Mūsų įsipareigojimas saugoti duomenų privatumą

Įmonėje „Danone“ (toliau – „Danone“, mes arba mūsų) mes esame įsipareigoję saugoti Jūsų asmens duomenis. Mes, veikdami kaip asmens duomenų valdytojas, Jūsų asmens duomenis tvarkome atsakingai ir siekiame užtikrinti mūsų duomenų tvarkymo proceso skaidrumą. Daugiau informacijos apie mūsų taikomą praktiką galite rasti šiame Pranešime apie išorės kandidatų privatumo apsaugą (toliau – Pranešimas apie privatumo apsaugą).

Šis Pranešimas apie privatumo apsaugą

Šis Pranešimas apie privatumo apsaugą Jums taikomas, jei kandidatuojate į darbo vietą „Danone“ arba užsiregistravote / susikūrėte paskyrą darbo skelbimų portale (toliau – Kandidatas). Pranešime aptariamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Kandidatu būsite laikomas iki to momento, kol gausite oficialų atmetimą arba pasirašysite su mumis darbo sutartį. Jei jau esate „Danone“ darbuotojas, skaitykite Pranešimą apie darbuotojų privatumo apsaugą.

2. Pagrindiniai principai ir mūsų įsipareigojimas saugoti duomenų privatumą

Siekdami saugoti Jūsų asmens duomenis, įsipareigojome laikytis šių pagrindinių principų:

 • Jūs neprivalote teikti jokių savo duomenų, kurių mes prašome. Tačiau, jei nuspręsite jų neteikti, mes galbūt negalėsime įvertinti, ar Jūsų kandidatūra atitinka pareigybės aprašymo reikalavimus ir dėl to Jūsų prašymas priimti į darbą gali būti atmestas.
 • Jūsų duomenis renkame ir tvarkome tik tais tikslais, kurie nurodyti šiame Pranešime apie privatumo apsaugą, arba kitais konkrečiais tikslais, apie kuriuos Jus informuojame ir (arba) dėl kurių mums duodate savo sutikimą. Jūsų duomenys nebus tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
 • Mes rinksime, tvarkysime ir naudosime kiek įmanoma mažesnį duomenų kiekį – ne didesnį, nei yra būtinas šiame Pranešime apie privatumo apsaugą išdėstytiems tikslams įgyvendinti.
 • Tvarkydami Jūsų duomenis imamės tinkamų priemonių, kad užtikrintume kuo didesnį jų tikslumą ir jie būtų nuolat atnaujinami.
 • Mes dedame visas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto jų panaudojimo, trikdžių, praradimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo ar atskleidimo. Esame įgyvendinę nemažai saugumo priemonių, kad galėtume apsaugoti Jūsų asmens duomenis.
 • Paprastai, surinktus duomenis saugome tokį laikotarpį, koks yra būtinas asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Žiūrėkite šiame Pareiškime apie privatumo apsaugą nurodytus saugojimo laikotarpius.

3. Kokius asmens duomenis tvarkome

Kandidatų į darbuotojus duomenys

 • Gauti tiesiogiai iš Jūsų ir sugeneruoti „Danone“. „Danone“ Jūsų asmens duomenis renka tiesiogiai iš Jūsų, kai teikiate prašymą priimti į darbą įmonėje „Danone“. Šie duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pavyzdžiui, Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas ir t. t.) ir gyvenimo aprašymas (darbo patirtis, išsilavinimas, įgūdžiai, kompetencijos ir t. t.). Be to, asmens duomenis galime rinkti Jūsų kandidatavimo į darbo vietą įmonėje proceso metu, pavyzdžiui, jei pokalbių metu užsirašinėjame kokias nors pastabas.
 • Gauti iš trečiųjų šalių. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (pvz., įdarbinimo ar talentų paieškos agentūrų). Pavyzdžiui, jei kandidatavimo į darbo vietą „Danone“ procedūrą pradėjote per trečiąją šalį (įdarbinimo agentūrą), ši trečioji šalis (įdarbinimo agentūra) gali pasidalinti Jūsų duomenimis su mumis.

Neskelbtini duomenys

 • „Danone“ ir neskelbtini Jūsų duomenys. Neskelbtini duomenys apima Jūsų rasinę ar etninę kilmę atskleidžiančius duomenis, informaciją apie Jūsų sveikatą, duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, taip pat valstybės išduotus identifikacinius numerius (paso numeris, asmens kodas, socialinio draudimo numeris ir t. t.).
 • „Danone“ paprastai netvarko su Jumis susijusių neskelbtinų duomenų, nebent tokios informacijos tvarkymas yra reikalingas atsižvengiant į atitinkamų pareigų pobūdį ir tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, gali būti aktualu pasidalyti informacija apie alergijas, kai įdarbinama tam tikrose gamybos vietose. Jei tai numatyta vietos įstatymuose, „Danone“ tvarkys ir neskelbtinus Jūsų duomenis. Tokiu atveju mes Jus informuosime iš anksto.

4. Kodėl mes renkame ir kam naudojame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik šiame Pranešime apie privatumo apsaugą nurodytais ir teisiniu požiūriu priimtinais tikslais, kaip antai:

 • teisėtais verslo vykdymo tikslais. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint valdyti įdarbinimo procesus, įvertinti ir patvirtinti (jei taikoma) kandidatų tinkamumą užimti tam tikras pareigas;
 • sutarties sudarymo tikslais. Tvarkymas yra būtinas rengiant Jūsų darbo pasiūlymą ir darbo sutartį tuo atveju, jei esate įdarbinamas;
 • teisinių prievolių vykdymo tikslais. Duomenų tvarkymas būtinas siekiant vykdyti mūsų teisines prievoles (neįskaitant sutartinių prievolių). Pavyzdžiui, laikantis vietos darbo ir užimtumo įstatymų; ir
 • sutikimo pagrindu. Nesėkmingos atrankos atveju ir tam, kad galėtumėte kreiptis dėl kito įmonės „Danone“ darbo pasiūlymo arba tam, kad mes galėtume susisiekti su Jumis dėl kito darbo pasiūlymo, Jūs sutinkate, kad „Danone“ saugotų Jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip vienus metus nuo tos dienos, kai jūs kreipėtės dėl darbo arba susikūrėte paskyrą. Jei šios galimybės norėtumėte atsisakyti, tai padaryti galėsite proceso pabaigoje.

Talentų įsigijimas ir įdarbinimas

Kandidatų atranka ir vertinimas, kandidatų patikra, įskaitant patikrinimą prieš įsidarbinant siekiant patvirtinti asmens tapatybę, darbo pasiūlymo ir (arba) Jūsų darbo sutarties rengimas, kandidatavimo į darbo vietą procedūros vertinimas, taip pat asmens duomenų ir rekomendacijų patikros*.

Duomenys**:

 • asmens duomenys, įskaitant vardą, pavardę, lytį (įvairovės tikslais), amžių, tautybę, kontaktinius duomenis, namų adresą, gimtąją šalį, nuotrauką (jei tokia yra), vaizdo įrašą (jei toks yra), kalbas;
 • išsilavinimas (įskaitant atestatus, pažymėjimus);
 • darbo patirtis (istorija, darbo patirties trukmė, dabartinis darbdavys, dabartinių pareigų pavadinimas, vadovavimo komandai patirtis);
 • įgūdžiai ir kompetencijos;
 • pokalbių užrašai;
 • karjeros lūkesčiai ir tai, kokiam darbui teikiama pirmenybė;
 • geografinis judumas;
 • abartinis ir trokštamas atlygis;
 • ankstesni prašymai priimti į darbą „Danone“ ir (arba) jų būsena;
 • įvairus bendravimas / susitikimai su įmone „Danone“.

Kategorijos duomenų gavėjų, su kuriais gali būti dalijamasi Jūsų asmens duomenimis

Už įmonės „Danone“ ribų:

 • IT prekių ir paslaugų teikėjai;
 • debesijos paslaugų teikėjai;
 • išorės patarėjai / agentūros ir konsultantai;
 • viešosios institucijos;
 • išorės įdarbinimo paslaugų teikėjai.

Imonėje „Danone“:

 • „Danone“ pasaulinės būstinės komanda ir įvairių „Danone“ filialų ir dukterinių įmonių Žmogiškųjų išteklių komandos;
 • kitos komandos „Danone“ viduje (tokios kaip IT ir potencialus (-ūs) vadovas (-ai) – tik pagal principą „žinoti būtina“ ir tiek, kiek tai yra reikalinga siekiant suteikti Jums reikalingas paslaugas (pvz., techniniams klausimams išspręsti ar patvirtinimams sistemoje gauti…)).

*Papildomos asmens duomenų kategorijos. Tam tikromis aplinkybėmis įdarbinimo agentūros gali paprašyti (ir ją tvarkyti) papildomos informacijos – jei tai reikalinga norint įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms užimti. Pavyzdžiui, jei darbe turėsite vairuoti, įdarbinimo paslaugų teikėjas paprašys nurodyti, ar turite vairuotojo pažymėjimą. Be to, atkreipkite dėmesį, kad pagal vietos įstatymus mums gali tekti pareikalauti papildomos informacijos apie Jus.

**Kaip reikalaujama vidaus taisyklėse ar vietos įstatymuose ir atsižengiant į šiuos įstatymus ir taisykles.

Saugojimo laikotarpis

Kai mums Jūsų duomenų daugiau nebereikia nei vienam iš šiame Pareiškime apie privatumo apsaugą aprašytų tikslų ir mes nesame teisiškai įpareigoti juos saugoti, paprastai Jūsų asmens duomenis pašaliname iš savo sistemų arba juos nuasmeniname (visam laikui) ir naudojame statistikos reikmėms.

Jei, pasibaigus įdarbinimo procesui, įmonė „DANONE“ Jus įdarbina, Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami su Jūsų įdarbinimu susijusiais tikslais pagal įmonėje „Danone“ galiojančias duomenų apsaugos taisykles ir gaires, su kuriomis būsite supažindintas (-a) Jus įdarbinus.

Jei nesate priimamas (-a) į tą darbo vietą, į kurią kandidatavote, „Danone“ gali saugoti ir naudoti Jūsų duomenis, kad apsvarstytų Jus kitoms pareigoms užimti, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo tos dienos, kai kreipėtės dėl darbo arba susikūrėte paskyrą. Jei nenorite, kad Jūsų kandidatūra būtų svarstoma kitoms pareigoms užimti arba norėtumėte, kad Jūsų duomenys būtų pašalinti iš mūsų sistemų, galite bet kada to paprašyti nepažeisdami sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, kuris buvo atliekamas prieš atšaukiant tokį sutikimą, teisėtumo.

Jei dėl įdarbinimo kreipėtės netiesiogiai (pvz., Jūsų prašymas priimti į darbą buvo sugeneruotas bylų perdavimo proceso metu arba jį pateikė trečioji šalis), turėsite 3 mėnesius mūsų privatumo pareiškimui priimti. Jei per šį laikotarpį jo nepatvirtinsite, Jūsų asmens duomenys bus pašalinti.

Gavę atitinkamą prašymą arba jei mums Jūsų asmens duomenų nebereikia, mes visada pašalinsime Jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemos ir įrašų arba juos nuasmeninsime taip, kad remiantis duomenimis Jūsų tapatybės nustatyti nebūtų galima ir naudosime tokius duomenis statistikos reikmėms.

5. Jūsų duomenų perdavimas trečiosioms šalims ir (arba) už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų

Dalijimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis. Jūsų duomenimis nebus dalijamasi, jie nebus parduodami, išnuomojami ar atskleidžiami kitaip nei yra nurodyta šiame Pranešime apie privatumo apsaugą. Tačiau mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis, jei taip elgtis privalome pagal įstatymus ir (arba) vykdydami valdžios institucijų nurodymus.

Kai keičiamės Jūsų duomenimis su savo filialais ir kitais subjektais, mes pasirūpiname, kad tai būtų daroma tik su tais subjektais, kurie garantuoja Jūsų asmens duomenų apsaugą, juos saugo ir laikosi taikomų privatumo apsaugą reglamentuojančių įstatymų taip pat (arba panašiai) kaip tai darome mes.

Tvarkydama duomenis už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų „Danone“ užtikrins, kad toks duomenų tvarkymas tarptautiniu mastu būtų vykdomas užtikrinant tinkamas saugumo priemones.

6. Jūsų teisės

Kai Jūsų duomenis tvarkome pagal taikomus įstatymus, Jums gali būti suteikta teisė pasinaudoti tam tikromis teisėmis. Jei toliau nenurodyta kitaip, savo teisėmis galite pasinaudoti (jei jos jums taikomos) elektroniniu paštu (žr. toliau pateiktame priede nurodytą konkrečios šalies kontaktinę informaciją).

Jūs turite teisę:

 • • prašyti, kad suteiktume Jums galimybę susipažinti su mūsų turima informacija apie Jus;
 • ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
 • reikalauti, kad ištrintume arba pašalintume Jūsų asmens duomenis (pagal BDAR 17 straipsnio sąlygas);
 • apriboti mūsų atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą (galite leisti juos saugoti, bet neleisti tęsti jų tvarkymo);
 • prieštarauti duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais ir teisėtais interesais pagrįstai tvarkymo veiklai;
 • nesutikti, kad Jums būtų taikomi sprendimai, pagrįsti tik automatizuotu duomenų tvarkymu, kai tai lemia reikšmingą teisinį ar panašaus pobūdžio poveikį;
 • prašyti duomenis perkelti (kai tokia teisė taikoma);
 • pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos inspekcijai, žr.: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Atminkite, kad šios teisės nėra absoliučios.

7. Kita informacija

Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis (savo šalies kontaktinės informacijos ieškokite toliau esančiame priede), jei turite kokių nors su šiuo Pareiškimu apie privatumo apsaugą susijusių klausimų ar komentarų arba jei norite pateikti užklausą dėl savo duomenų subjekto teisių.

Be to, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu naudodamiesi šia kontaktine informacija:

dpo.groupe@danone.com
Duomenų apsaugos pareigūnas (Data Protection officer)

Danone
17 boulevard Haussmann
75009 Paris

Priedas

Visų šalies kontaktinių asmenų sąrašas:

 • Austrija Talent-Team-Dach@danone.com
 • Baltija: Estija, Latvija, Lietuva privacy.candidate-BALTICS@danone.com
 • Bulgarijos consumers.line@danone.com
 • Belgija privacyHR.benelux@danone.com
 • Čekija danone@teleperformance.cz
 • Prancūzija rgpd@danone.com
 • Vokietija Talent-Team-Dach@danone.com
 • Graikija privacy.candidateITGR@danone.com
 • Vangrija danoneinfo@danone.hu
 • Airija DanonePrivacy.UKMB@danone.com
 • Italija privacy.candidateITGR@danone.com
 • Nyderlandai privacyHR.benelux@danone.com
 • Šiaures šalys: Šwedija, Norvegija, Suomija, Danija privacy.candidate-NORDICS@danone.com
 • Lenkija iod.rekrutacja@danone.com
 • Portugalija danone.informa@danone.com
 • Rumunija Ispanija lopd.talent@danone.com
 • Slovakija danone@teleperformance.sk
 • Šveicarija Talent-Team-Dach@danone.com
 • Jungtine Karalyste DanonePrivacy.UKMB@danone.com

Aš patvirtinu, kad dokumentą perskaičiau ir jį suprantu.