Go to content

Danone Privacy Statement

Poland

Main

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH DLA KANDYDATÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Wstęp

Nasze zobowiązanie do ochrony danych

W Danone („Danone”, „my” lub „nas”) przykładamy bardzo dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator zarządzamy Państwa danymi osobowymi w sposób odpowiedzialny i dokładamy starań, aby zapewnić przejrzystość naszego procesu przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat stosowanych przez nas procedur można znaleźć w niniejszej Informacji o ochronie danych dla kandydatów zewnętrznych („Informacja o ochronie danych”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest wybrana spółka z Grupy Danone, w której ubiegają się Państwo o zatrudnienie, tj:

1. Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, KRS 0000121361, NIP 824-100-08-56; inspektor ochrony danych: iod.nutricia@danone.com;

2. Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Marka z Jemielnicy 1, 45-952 Opole, KRS 0000000515, NIP 7540335340; inspektor ochrony danych: iod.nutricia-zaklady@danone.com;

3. Żywiec – Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka, KRS 0000027034; NIP 553-00-16-738, inspektor ochrony danych: iod.zywiec-zdroj@danone.com;

4. DANONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, KRS: 0000014227, NIP: 5270204471; inspektor ochrony danych: iod.danone@danone.com.

Dalej zwane łącznie „DANONE” lub „my”.

Niniejsza Informacja o ochronie danych

Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy Państwa, jeśli składają Państwo podanie o pracę w Danone („Kandydat”) i opisuje proces przetwarzania Państwa danych osobowych. Są Państwo uznawani za Kandydata do momentu otrzymania formalnej odmowy lub podpisania umowy o pracę z naszą spółką.

Jeśli są już Państwo Pracownikiem Danone na terenie Unii Europejskiej („UE”), prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych dla pracowników. Jeżeli są Państwo zlokalizowani poza terytorium UE, prosimy o kontakt z

Państwa zespołem HR, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu przetwarzania Państwa danych osobowych jako Pracowników Danone.

2. Podstawowe zasady i nasze zobowiązanie do ochrony danych

Zapewniając ochronę danych osobowych Kandydata, działamy zgodnie z następującymi podstawowymi zasadami:

 • Kandydat nie jest zobowiązany do przekazywania jakichkolwiek danych, o które prosimy. Jeśli jednak zdecyduje się ich nie udostępnić, możemy nie być w stanie dokonać oceny jego przydatności na danym stanowisku, co może skutkować odrzuceniem jego podania o pracę.
 • Zbieramy i przetwarzamy dane Kandydata tylko w celach wymienionych w niniejszej Informacji o ochronie danych lub w określonych celach, o których informujemy Kandydata i/lub które zostały przez niego zatwierdzone. Dane Kandydata nie będą przetwarzane w żaden sposób niezgodny z tymi celami.
 • Będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać potrzebne dane tylko w minimalnym zakresie, nie większym niż jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie danych.
 • Kiedy przetwarzamy dane Kandydata, podejmujemy odpowiednie działania, aby w miarę możliwości zapewnić ich prawidłowość i aktualność.
 • Dokładamy starań, aby chronić dane Kandydata przed nadużywaniem, ingerencją, utratą, dostępem osób nieupoważnionych, modyfikacjami czy ujawnieniem. W tym celu wprowadziliśmy szereg środków bezpieczeństwa służących ochronie danych Kandydata.
 • Zasadniczo przechowujemy dane, które zbieramy, przez okres niezbędny dla celów przetwarzania (patrz okresy przechowywania danych określone w niniejszej Informacji o ochronie danych).
 • Dane Kandydata nie będą udostępniane, sprzedawane, użyczane ani ujawniane w sposób inny niż opisany w niniejszej Informacji o ochronie danych.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, tj.:

 • ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”);
 • obowiązującymi przepisami Państw Członkowskich;
 • wszelkimi obowiązkowymi wytycznymi lub zaleceniami wdrażającymi RODO lub obowiązujące przepisy Państw Członkowskich.

(łącznie „Obowiązujące przepisy prawa”).

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zebrane podczas przeglądania naszej strony

 • Gromadzimy dane z historii przeglądarki, takie jak odwiedzane strony, data dostępu, lokalizacja, z której uzyskiwany jest dostęp oraz adres IP;
 • Dane zbierane są pośrednio od Kandydata i generowane przez Danone: Możemy również zbierać dane osobowe Kandydata pośrednio, gdy Kandydat udostępnia treści w mediach społecznościowych, witrynach internetowych lub aplikacjach związanych z naszymi usługami lub w odpowiedzi na nasze działania reklamowo-promocyjne w mediach społecznościowych.
 • Gromadzimy dane z plików cookie i innych technologii. Patrz Sekcja 9.

Dane zebrane bezpośrednio od Kandydata i wygenerowane przez Danone

Danone zbiera dane osobowe bezpośrednio od Kandydata, kiedy stara się on o pracę w Danone. Dodatkowo możemy także generować dane osobowe dotyczące Kandydata w ramach procedury rekrutacji, np. robiąc notatki podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Te dane osobowe mogą obejmować:

 • imię i nazwisko Kandydata, płeć na potrzeby polityki różnorodności, wiek, narodowość, dane kontaktowe, adres domowy, kraj zamieszkania, zdjęcie (jeśli dostępne), wideo (jeśli dostępne), języki;
 • wykształcenie (w tym certyfikaty);
 • doświadczenie zawodowe (historia, lata doświadczenia, aktualny pracodawca, aktualne stanowisko, doświadczenie w zarządzaniu zespołem);
 • umiejętności i kompetencje;
 • notatki z rozmów kwalifikacyjnych;
 • zainteresowania i preferencje zawodowe;
 • mobilność geograficzna;
 • aktualne wynagrodzenie i oczekiwane wynagrodzenie;
 • wcześniejsze podania o pracę w Danone i/lub status;
 • różne interakcje/spotkania z Danone.

Dodatkowe kategorie danych osobowych

Rekruterzy mogą w niektórych sytuacjach poprosić i przetworzyć dodatkowe informacje, jeśli jest to konieczne do oceny zgodności z określoną funkcją. Przykładowo, jeżeli stanowisko wymaga prowadzenia pojazdu, rekruter zapyta Kandydata o prawo jazdy. Ponadto należy pamiętać, że lokalne przepisy prawa mogą wymagać od nas zażądania dodatkowych informacji na temat Kandydata.

Przy zbieraniu danych wskazujemy w opisie oferty pracy, w którym momencie gromadzone dane będą nam potrzebne do oceny podania Kandydata lub spełnienia wymogów prawnych.

Jeżeli Kandydat nie poda tych danych, możemy nie być w stanie ocenić jego zgodności ze stanowiskiem, co może skutkować automatycznym odrzuceniem jego aplikacji przez Danone.

Dane uzyskane od osób trzecich: możemy także uzyskać dane osobowe dotyczące Kandydata z innych źródeł takich jak usługodawcy zewnętrzni (np. agencje rekrutacyjne czy agencje talentów). Przykładowo, jeśli Kandydat rozpoczął procedurę aplikacji na określone stanowisko w spółce Danone za pośrednictwem zewnętrznej agencji rekrutacyjnej, taka agencja może przekazać nam jego dane.

Dane wrażliwe

W zależności od kraju zamieszkania Kandydata, dane wrażliwe obejmują dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa oraz numerów identyfikacyjnych przydzielonych przez organy rządowe (numer paszportu, numer dowodu, numer ubezpieczenia społecznego itp.).

Zasadniczo Danone nie przetwarza danych wrażliwych dotyczących Kandydata, chyba że charakter danej funkcji wymaga przetwarzania takich informacji i tylko wówczas, gdy jest to dopuszczalne na mocy Obowiązujących przepisów prawa. Przykładowo, istotne może być przekazanie informacji o alergiach w przypadku obsadzania stanowisk w określonych obszarach produkcyjnych. Danone będzie także przetwarzać dane wrażliwe dotyczące Kandydata, jeśli jest to wymagane na mocy miejscowych przepisów prawa. W takim przypadku powiadomimy Kandydata o tym z wyprzedzeniem.

4. DLACZEGO ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE KANDYDATA?

Zgodnie z Obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli Kandydat znajduje się na terenie UE, będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata tyko w określonych i prawnie dopuszczonych celach, opisanych w niniejszej Informacji o ochronie danych, takich jak:

Prawnie uzasadniony interes: zarządzanie procesami rekrutacji, oceny i potwierdzenia (jeśli dotyczy) przydatności kandydatów do zatrudnienia;

 • Umowa: przygotowanie oferty pracy dla Kandydata i umowy o pracę w razie jego zatrudnienia;
 • Zobowiązania prawne: przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych (z wyłączeniem zobowiązań umownych); Przykładowo: przestrzeganie miejscowego prawa pracy; oraz
 • Zgoda: aplikując na ofertę pracy, Kandydat może wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych rekruterom spoza swojego kraju zamieszkania.

Jeśli Kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku, którego dotyczyło jego podanie, Danone może przechowywać i wykorzystywać dane Kandydata przez maksymalnie 1 rok od daty aplikacji lub utworzenia konta przez Kandydata, aby uwzględnić jego kandydaturę przy obsadzaniu innych stanowisk, jeśli Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jeśli Kandydat chce, aby jego dane zostały usunięte z naszych systemów, może wycofać swoją zgodę według procesu opisanego w niniejszej Informacji o ochronie danych.

Jeżeli Kandydat znajduje się poza terytorium UE i jeżeli obowiązujące prawo jego kraju zamieszkania wymaga zgody Kandydata na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, aplikacja na stanowisko w Danone jest równoważna z wyrażeniem niezbędnej zgody.

Możemy również przetwarzać dane osobowe Kandydata bez jego zgody, ale zawsze w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące przepisy prawa.

CelPodstawa prawna
Zarządzanie procesami rekrutacji,

 

oceny i potwierdzenia (jeśli dotyczy)

przydatności kandydatów do

zatrudnienia (w tym weryfikacja

danych osobowych i referencji).

Niezbędne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes
Przygotowanie oferty pracy dla

 

kandydatów i umowy o pracę w razie

ich zatrudnienia;

Niezbędne do wykonania umowy.
Przestrzeganie naszych zobowiązań

 

prawnych, takich jak przestrzeganie

miejscowego prawa pracy.

Niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych.
Udostępnianie danych osobowych

 

kandydatów rekruterom spoza ich kraju zamieszkania.

Zgoda
Umożliwienie kandydatom

 

aplikowania na inną ofertę pracy w

Danone lub umożliwienie nam

kontaktu z kandydatami w przypadku

innych dostępnych stanowisk, które

uznamy za kompatybilne z profilami

kandydatów,

Zgoda
To select candidates’ application and

 

check the compatibility and suitability

solely by automatic means.

Zgoda

5. Okres przechowywania

Będziemy przechowywać dane osobowe Kandydata w naszych systemach tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których je zebraliśmy, w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie danych, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub księgowych. Następnie usuniemy dane osobowe z naszych systemów lub dokonamy ich trwałej i nieodwracalnej anonimizacji dla celów statystycznych, co oznacza, że Kandydat nie będzie mógł być z nimi powiązany.

Jeśli Kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku, którego dotyczyło jego podanie, Danone może przechowywać i wykorzystywać dane Kandydata przez maksymalnie 1 rok od daty aplikacji lub utworzenia konta przez Kandydata, aby uwzględnić jego kandydaturę przy obsadzaniu innych stanowisk.

Danone może również przechowywać i wykorzystywać dane osobowe Kandydata przez maksymalnie 1 rok od daty aplikacji lub utworzenia konta przez Kandydata w kontekście ogólnych ofert pracy publikowanych na stronie internetowej Danone, w celu włączenia Kandydata w proces rekrutacji na dostępne stanowiska kompatybilne z jego profilem.

Jeśli Kandydat nie chce, aby jego kandydatura była uwzględniania podczas rekrutacji na inne stanowiska lub chce, aby jego dane zostały usunięte z naszych systemów, może on w dowolnej chwili zażądać uczynienia tego przez Danone, z zachowaniem wymogów prawnych dotyczących przetwarzania w oparciu o udzieloną zgodę przed jej cofnięciem.

Należy pamiętać, że zgodnie z Obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe Kandydata mogą być przechowywane przez określony czas ze względu na prawnie uzasadniony interes Danone i/lub w celu spełnienia wiążących nas zobowiązań prawnych.

Jeśli Kandydat nie złożył podania bezpośrednio (np. jego kandydatura została przedstawiona w ramach procesu rekomendacji lub poprzez osobę trzecią (patrz Sekcja 3)), będzie miał on 3 miesiące na zaakceptowanie naszej Informacji o ochronie danych. W razie braku jej zatwierdzenia przez Kandydata w tym terminie jego dane osobowe zostaną usunięte.

Jeżeli Kandydat zostanie zatrudniony przez Danone po zakończeniu procesu rekrutacji, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane w związku z zatrudnieniem Kandydata zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Danone, które zostaną przedstawione Kandydatowi po jego zatrudnieniu.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH KANDYDATA OSOBOM TRZECIM I/LUB POZA KRAJ ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Udostępnianie danych Kandydata osobom trzecim:

Udostępniając dane Kandydata swoim podmiotom powiązanym i innym podmiotom, dokładamy starań, aby były to tylko takie podmioty, które zabezpieczają i chronią dane Kandydata oraz przestrzegają Obowiązujących przepisów prawa w taki sam lub podobny sposób jak my.

Zaufane osoby trzecie mogą pomagać nam w świadczeniu usług IT, np. dostawcy platformy, serwisy hostingowe, osoby związane z konserwacją i wsparciem naszych baz danych, jak również naszego oprogramowania i aplikacji, które mogą zawierać dane o Kandydacie lub wykonywać w naszym imieniu analizy statystyczne związane z korzystaniem z witryny internetowej poświęconej karierom.

Mówiąc dokładniej, kategorie odbiorców, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe Kandydata są następujące:

Poza Danone:

 • dostawcy usług IT (dostawca platformy, serwisy hostingowe)
 • dostawcy usług w chmurze;
 • doradcy/agencje i konsultanci zewnętrzni;
 • organy publiczne;
 • zewnętrzne podmioty rekrutujące.

W Danone:

 • globalny zespół w centrali Danone oraz działy HR poszczególnych podmiotów powiązanych i zależnych Danone;
 • pozostałe zespoły wewnętrzne Danone (takie jak IT i potencjalny(-i) kierownik(-cy), tylko na zasadzie wiedzy koniecznej i wyłącznie w celu świadczenia potrzebnych Kandydatowi usług (np. rozwiązania problemów technicznych czy zatwierdzenia w systemie…)

Dane Kandydata nie będą udostępniane, sprzedawane, użyczane ani ujawniane w sposób inny niż opisany w niniejszej Informacji o ochronie danych. Możemy jednak udostępnić dane Kandydata, jeśli jest to wymagane przez prawo i/lub organy rządowe.

Udostępnianie danych osobowych Kandydata innym państwom:

Nasze serwery zlokalizowane są w UE. Dane osobowe Kandydata mogą być przetwarzane poza jego krajem zamieszkania, w tym poza obszarem EOG w kontekście podania o pracę; Kandydat może zdecydować o udostępnieniu swoich danych osobowych rekruterom spoza jego kraju zamieszkania.

W rezultacie dane osobowe Kandydata mogą podlegać prawu jurysdykcji innej niż jurysdykcja Kandydata.

W związku z tym Kandydat wyraża zgodę i akceptuje, że przekazując nam swoje dane osobowe w celu aplikowania na określone stanowisko, a w szczególności decydując się na udostępnienie swoich danych osobowych rekruterom spoza kraju zamieszkania, wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie danych.

We wszystkich przypadkach Danone zapewni ochronę takiego transgranicznego przetwarzania danych przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń.

Dodatkowe informacje o DANONE S.A. i jej spółkach zależnych („DANONE”) są dostępne na https://www.danone.com/. Informacje dotyczące poszczególnych spółek z Grupy Danone dostępne są na stronach tych spółek.

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI INDYWIDUALNYCH I PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane osobowe Kandydata w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że decyzje dotyczące podania Kandydata są podejmowane wyłącznie w sposób automatyczny, bez udziału ludzi w procesie podejmowania decyzji.

Aby umożliwić nam automatyczne przetwarzanie danych osobowych Kandydata, Kandydat wyraża zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie. Jeśli to zrobimy, w opisie oferty pracy dostarczymy Kandydatowi zrozumiałych informacji o naszej decyzji o wykorzystywaniu zautomatyzowanego przetwarzania, związanej z tym logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Kandydata.

Zgodnie z obowiązującym prawem Kandydat posiada pewna prawe w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli takie decyzje miałyby na

niego znaczący wpływ. Patrz Sekcja 9 „Prawa Kandydata”, aby dowiedzieć się więcej o prawach Kandydata.

Profilowanie

Możemy przetwarzać dane osobowe Kandydata w celu profilowania, aby przewidzieć jego zachowanie na naszej stronie internetowej lub oferty pracy i treści, które mogą go zainteresować.

Kiedy wysyłamy lub wyświetlamy spersonalizowane komunikaty, treść, oferty pracy, możemy korzystać z niektórych technik kwalifikowanych jako „profilowanie” (tj. dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby fizycznej polegająca na wykorzystaniu tych danych do oceny pewnych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności odnosząca się do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, doświadczenia zawodowego, umiejętności, sytuacji ekonomicznej, zachowania, lokalizacji, wiarygodności i przemieszczania się osoby fizycznej).

Oznacza to, że możemy gromadzić dane osobowe Kandydata za pośrednictwem plików cookie. Centralizujemy te dane i analizujemy je, aby ocenić i przewidzieć osobiste preferencje Kandydata, jego umiejętności i/lub zainteresowania związane ze stanowiskiem. Dodatkowe informacje na temat plików cookie znajdują się w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

Na podstawie naszej analizy wysyłamy lub wyświetlamy komunikaty i/lub treści dostosowane do zainteresowań/potrzeb Kandydata.

Zgodnie z Obowiązującymi przepisami prawa, w określonych okolicznościach Kandydat ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych w celu „profilowania”. Patrz Sekcja 9 „Prawa Kandydata”, aby dowiedzieć się więcej o prawach Kandydata.

8. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE

Rozumiemy, że bezpieczeństwo danych osobowych Kandydata jest najważniejsze. Dokładamy starań, aby chronić dane osobowe przed nadużywaniem, ingerencją, utratą, dostępem osób nieupoważnionych, modyfikacjami czy ujawnieniem. Wprowadziliśmy szereg środków bezpieczeństwa służących ochronie danych osobowych kandydatów. Przykładowo, wdrażamy kontrolę dostępu, używamy zapór ogniowych i bezpiecznych serwerów, a także szyfrujemy dane osobowe. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa danych, które przesyłają nam Państwo przez Internet.

9. PRAWA KANDYDATA

W związku z przetwarzaniem przez nas danych Kandydata, zgodnie z Obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu możliwość skorzystania z określonych praw.

Jeśli poniżej nie wskazano inaczej, Kandydat może skorzystać z przysługujących mu praw za pośrednictwem Konta Użytkownika lub poczty elektronicznej (patrz Sekcja 11 „Kontakt” poniżej).

Należy pamiętać, że jeśli Kandydat usunie swoje Konto Użytkownika, nie będzie mógł już korzystać z niektórych sekcji witryny ani otrzymywać alertów o ofertach pracy, na które się zapisał, a Danone nie będzie w stanie ocenić jego kompatybilności z ofertą pracy, co może skutkować odrzuceniem jego podania.

Jeśli wymagają tego Obowiązujące przepisy prawa, Kandydat ma prawo:

 • żądać dostępu do posiadanych przez nas informacji dotyczących jego osoby;
 • żądać sprostowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niepełne;
 • żądać usunięcia jego danych osobowych, jeżeli:
  • a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebraliśmy; lubb) cofnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, której wcześniej nam udzielił, wtedy, gdy nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania tych danych osobowych; lub

   c) zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego; lub

   d) zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania przez jego danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes Danone (jak np. poprawa ogólnego doświadczenia użytkownika korzystającego z naszych stron internetowych);

   e) dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem; lub

   f) jego dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia zobowiązania prawnego;

   g) w innych szczególnych okolicznościach określonych przez miejscowe przepisy prawa.

 • wycofać swoją zgodę

Kiedy przetwarzamy dane osobowe Kandydata na podstawie jego zgody, może on wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody następuje jednak z zachowaniem wymogów prawnych dotyczących przetwarzania przed jej wycofaniem.

Należy pamiętać, że jeśli Kandydat usunie swoje Konto Użytkownika, nie będzie mógł już korzystać z niektórych sekcji witryny ani otrzymywać alertów o ofertach pracy, na które się zapisał.

Oprócz tego, spółka Danone nie będzie mogła dokonać oceny jego przydatności na danym stanowisku, co może skutkować odrzuceniem jego podania o pracę.

ograniczyć nasze przetwarzanie jego danych osobowych (tj. zezwolić na ich przechowywanie, ale nie na dalsze przetwarzanie)

Kandydatowi może przysługiwać prawo do ograniczania przetwarzania jego danych, jeżeli

a) uważa, że dane osobowe dotyczące jego osoby, które posiadamy, są niedokładne; lub

b) jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, ale woli, żebyśmy ograniczyli ich przetwarzanie zamiast je usuwać; lub

c) jego dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy, ale potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub

d) zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i oczekuje na weryfikację, czy jego interesy związane z tym sprzeciwem przeważają nad prawnie uzasadnionymi podstawami przetwarzania jego danych.

zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania

Kandydatowi może przysługiwać prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania polegającego na marketingu bezpośrednim oraz działań związanych z przetwarzaniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

nie podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującym wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływających

W takich sytuacjach Kandydatowi przysługuje prawo do udziału człowieka w procesie podejmowania decyzji, a my zapewnimy środki, które pozwolą wyrazić mu swój punkt widzenia i/lub zakwestionować automatyczną decyzję.

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu nie ma zastosowania, jeżeli podejmowana decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Kandydatem;
 • jest usankcjonowana przez Obowiązujące przepisy prawa i istnieją odpowiednie środki mające na celu ochronę praw, wolności i prawnie uzasadnionego interesu Kandydata; lub
 • jest oparta na wyraźnej zgodzie Kandydata.

Należy pamiętać, że w takich sytuacjach Kandydatowi nadal przysługuje prawo do udziału człowieka w procesie podejmowania decyzji, a my zapewnimy odpowiednie środki, które pozwolą wyrazić mu swój punkt widzenia i/lub zakwestionować automatyczną decyzję.

żądać przeniesienia swoich danych

Dane Kandydata mogą zostać przeniesione. Oznacza to, że można je przenosić, kopiować lub przesyłać drogą elektroniczną. Prawo to ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy:

a) przetwarzanie odbywa się za zgodą Kandydata;

b) przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy;

c) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

wnieść skargę do Organu nadzorczego w swoim kraju

Organy nadzorcze dla Europy: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

W niektórych krajach, zgodnie z miejscowymi przepisami i regulacjami, Kandydatowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa, np. związane z przekazaniem nam instrukcji dotyczących wykorzystania jego danych osobowych po śmierci.

Należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami absolutnymi i mogą różnić się w zależności od kraju.

We wszystkich przypadkach, jeżeli gromadzone przez nas dane nie są już potrzebne w żadnym celu, a Obowiązujące przepisy prawa nie wymagają od nas ich zachowania, zrobimy co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub poddać trwałej anonimizacji.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Możemy również gromadzić dane osobowe Kandydata za pomocą plików cookie i innych technologii. Może się to zdarzyć, gdy Kandydat odwiedza nasze witryny lub witryny stron trzecich, przegląda nasze promocje online lub korzysta z naszych aplikacji mobilnych/aplikacji mobilnych stron trzecich i może obejmować następujące informacje:

a) Informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z której korzysta Kandydat;

b) Adres IP urządzenia, z którego korzysta Kandydat;

c) Strony internetowe odwiedzane przez Kandydata;

d) Linki, w które klika Kandydat podczas interakcji z naszym serwisem.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

11. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub zażaleń związanych z niniejszą Informacją o ochronie danych lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych, lub w celu złożenia wniosku dotyczącego którychkolwiek z przysługujących Państwu praw ochrony danych, prosimy skontaktować się z nami za pomocą poniższej listy kontaktów sporządzonej dla każdego kraju.

W sprawach dotyczących ochrony danych, kontakt ze spółkami nalezącymi do Grupy Danone w Polsce możliwy jest za pośrednictwem adresów mailowych wskazanych we wstępie niniejszej Informacji o ochronie danych.

Wszelkie inne zapytania związane z zatrudnieniem należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej poświęconej karierom.

 • Argentyna: Compliance.CONOSUR@danone.com
 • Austria: Talent-Team-Dach@danone.com
 • Region Bałtycki (Estonia, Łotwa, Litwa): privacy.candidate-BALTICS@danone.com
 • Bułgaria: consumers.line@danone.com
 • Belgia: privacyHR.benelux@danone.com
 • Brazylia: protecaodedados@danone.com
 • Czechy: danone@teleperformance.cz
 • Francja: dpo.france@danone.com
 • Niemcy: Talent-Team-Dach@danone.com
 • Grecja: privacy.candidateITGR@danone.com
 • Węgry: danoneinfo@danone.hu
 • Indonezja: Admin.HRGroupe@danone.com
 • Irlandia: DanonePrivacy.UKMB@danone.com
 • Włochy: privacy.candidateITGR@danone.com
 • Holandia: privacyHR.benelux@danone.com
 • Malezja: mycareline@dugro.com.my
 • Meksyk: Compliance.MX@danone.com
 • NORAM (Stany Zjednoczone i Kanada): Compliance-NORAM@Danone.com
 • Region Nordycki (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania): privacy.candidate-NORDICS@danone.com
 • Polska: Iod.rekrutacja@danone.com
 • Portugalia: danone.informa@danone.com
 • Rumunia: callcenter@mediasat.ro
 • Singapur: michelle.ang@danone.com
 • Hiszpania: lopd.talent@danone.com
 • Słowacja: danone@teleperformance.sk
 • Szwajcaria: Talent-Team-Dach@danone.com
 • Wielka Brytania: DanonePrivacy.UKMB@danone.com
 • Urugwaj: Compliance.CONOSUR@danone.com
 • Dla Alpro (Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania i Belgia): alpro.dataprotection@alpro.com

Kontakt z Danone Corporate jest również możliwy pod adresem: HRprivacy.groupe@danone.com

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest również możliwy pod następującym adresem: dpo.group@danone.com

Inspektor Ochrony Danych

Danone

17 boulevard Haussmann

75009 Paris

12. ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH

Danone może czasami modyfikować niniejszą Informację o ochronie danych, w miarę rozwoju naszych praktyk w tym obszarze. Jeżeli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Państwa o takich zmianach, zmieniając datę na końcu niniejszej Informacji o ochronie danych, a w niektórych przypadkach możemy przekazać Państwu bardziej widoczne powiadomienie. Zachęcamy do okresowego przeglądu niniejszej Informacji o ochronie danych, aby uzyskać bieżące informacje o tym, jak Danone chroni Państwa dane osobowe.

Niniejsza Informacja o ochronie danych została ostatnio zaktualizowana w listopadzie 2020 r.